☰ Menu Prawe Menu ☰
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Grafika zawierająca herb Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Poniedziałek 12.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Tryb działania władz

Kompetencje oraz zasady działania władz Spółki określają:

·   Kodeks Spółek Handlowych;
·   Akt założycielski;
·   Regulamin Zarządu Spółki;
·   Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.


W/w akty normatywne stanowią w szczególności o:

·   trybie powoływania i odwoływania władz Spółki;

·   zakresie działania poszczególnych organów;

·   sposobie zwoływania posiedzeń oraz trybie podejmowania uchwał;

·   zasadach prowadzenia wymaganej dokumentacji.


Funkcję Zgromadzania Wspólników w Spółce pełni Zarząd Miasta Koszalina.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m. innymi:

·   zatwierdzanie sprawozdań i planów rozwojowych Spółki;

·   łączenie i likwidacja spółek;

·   powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

·   udzielanie władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków;

·   tworzenie funduszy celowych, podział zysków (pokrycie strat).


Szczegółowy zakres i tryb działania Zgromadzenia Wspólników określa §26-§28 Aktu Założycielskiego Spółki

(sposób udostępniania informacji – wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do jej szczególnych uprawnień należą m.in.:

·   badanie bilansu oraz sprawozdania z działalności Zarządu Spółki;

·   opiniowanie uchwał Zarządu w sprawach polityki finansowej, zmian organizacyjnych oraz nabycia i zbycia majątku.

Szczegółowy zakres i tryb funkcjonowania Rady Nadzorczej określają:

·   §19-§24 Aktu Założycielskiego Spółki;

·   Regulamin Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Koszalinie
(sposób udostępniania informacji – wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).


Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, reprezentującym Spółkę i podejmującym decyzje samodzielnie.

Do jego kompetencji należą sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej a w szczególności:

·     składanie i przyjmowanie oświadczeń woli w imieniu Spółki;

·     zwoływanie Zgromadzeń Wspólników;

·     opracowywanie planów działalności oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych.


Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Zarządu określają:

·     §15 -§18 Aktu Założycielskiego Spółki;

·     Regulamin Zarządu MZK Sp. z o.o. w Koszalinie.

(sposób udostępniania informacji – wgląd do dokumentów w siedzibie Spółki).

Wytworzył:
Zarząd Spółki
Udostępnił:
Andrzej Łuczak
(2003-07-04 09:59:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Łuczak
(2010-05-20 09:48:32)
 
 
liczba odwiedzin: 421091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X