Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie
Herb Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie

Poniedziałek 18.12.2017

zaawansowane

Zadania komórek organizacyjnych

Sekretariat (NS):
·    wykonuje zadania związane z realizacją założeń Instrukcji Kancelaryjnej
·    przetwarza informacje  niezbędne dla terminowego i sprawnego załatwiania powierzonych spraw;
·    przyjmuje i łączy rozmowy telefoniczne przełożonego
·    prowadzi zbiory aktów prawnych oraz podjętych uchwał władz i organów Spółki;


Pełnomocnik Zarządu d/s Zintegrowanego Sytemu Zarządzania JŚB – Specjalista ds. kontroli wewnętrznej  (NJ):
·    realizuje postanowienia  Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania JŚB;
·   wykonuje zadania w zakresie Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Jakością, środowiskowego i Bhp oraz kontroli wewnętrznej;
·    podejmuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy efektywności pracy komórek organizacyjnych;
·    sprawuje bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania JŚB, w tym  dokumentacją systemową;
·   realizuje audity wewnętrzne i kontrole zgodnie z obowiązującą procedurą wewnętrzną
.

Radca prawny (NP):
·    udziela opinii i porad w zakresie stosowania i interpretacji prawa;
·    występuje w charakterze pełnomocnika Spółki w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
·    sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności Spółki;
·    prowadzi sprawy związane z aktualizacją wpisów w rejestrze handlowym;
·    załatwia sprawy związane z udzielaniem pełnomocnictw;
·    organizuje i przeprowadza szkolenia w zakresie stosowania przepisów prawa.

Komórka Kadr (NK):
·    opracowuje  (w porozumieniu z Zarządem i kierownictwem jednostek organizacyjnych) projekty polityki zatrudnienia;
·    prowadzi rekrutację pracowników w oparciu o obowiązujące zasady i standardy kwalifikacyjne;
·    prowadzi rejestry i akta osobowe pracowników;

·    organizuje szkolenia pracowników;
·    organizuje działalność socjalno-bytową.


GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ANALIZ I PRZETARGÓW (NA):
- wykonuje zadania związane z analizą ekonomiczną działalności Spółki .
- kieruje pracami komisji przetargowej powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o. w Koszalinie.
Specjalista ds. Kontroli, Nadzoru Ruchu i Marketingu (NM):
- nadzoruje efektywność realizowanych zadań przez NE w zakresie: napełnienia, częstotliwości, punktualności, estetyki,
oznakowania  autobusów odnośnie informacji pasażerskiej oraz stanu technicznego kasowników,
a także efektywności wykorzystania taboru autobusowego,
- sprawuje nadzór nad dystrybucją biletów autobusowych z jednoczesną kontrolą punktów ich sprzedaży;
- prowadzi całokształt spraw związanych z umieszczaniem reklam  na autobusach;
- prowadzi działalność marketingowej Spółki;
- współpracuje z firmą kontrolującą bilety.
 
Specjalista  d/s BHP i P/POŻ (NB)
- wykonuje zadania związane z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ppoż w zakładzie
- na podstawie przepisów Kodeksu pracy i aktów wykonawczych.
 
Specjalista ds. informacji publicznej ( NI )
- realizuje zadania związanych z tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy w mediach lokalnych i krajowych,
  współpracuje z dziennikarzami, organizuje konferencje prasowe
- prowadzeni i aktualizuje informacje w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dział Ekonomiczno-Księgowy (GK):
·   wykonuje zadania związane z realizacją założeń polityki ekonomiczno - finansowej Spółki oraz opracowywaniem  
    wdrażaniem uregulowań dotyczących rachunkowości;
·   prowadzi sprawy w zakresie sprawozdawczości finansowej;
·   dokonuje ewidencji w zakresie przychodów i kosztów, środków trwałych, materiałów i wyposażenia;
·   prowadzi obsługę sprzedaży biletowej;
·   nalicza i rozlicza wynagrodzenia pracowników;
·   dokonuje rozliczeń podatkowych i innych obciążeń publiczno-prawnych;
·   prowadzi kasy i ewidencję obrotu z bankami.


 Dział Organizacji Przewozów (NE):
- wykonuje wszelkie zadania związane z zaspokojeniem uzasadnionych potrzeb i wymagań mieszkańców miasta i przyległych gmin 
  w zakresie prowadzonego przez Spółkę lokalnego transportu zbiorowego.
- przygotowuje i udostępnia informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, w tym tzw. informacje przystankowe;
- opracowuje rozkłady jazdy autobusów na poszczególnych liniach,
- sprawuje nadzór na efektywnym wykorzystywaniem posiadanego potencjału przewozowego,
- rozpatruje skargi i wnioski od pasażerów w zakresie usług przewozowych,
 
Dział Techniczny (NT):
- wykonuje zadania związane z gospodarką własną, w tym z prowadzeniem, nadzorowaniem i koordynowaniem działalności inwestycyjno
- remontowej, zaopatrzeniowo - magazynowej oraz obsługi administracyjno - gospodarczej Spółki ( w tym prowadzi archiwum zakładowe).
-
prowadzi gospodarkę transportową wraz z naprawą taboru ;
-  realizuje usługi w zakresie mycia pojazdów, napraw i  badań technicznych pojazdów oraz pomocy drogowej.
 
Stacje Paliw (NT/S):
- wykonują zadania związane ze sprzedażą paliw i innych asortymentów dopuszczonych do sprzedaży w Stacji paliw.

sporządził: Alicja Serafin 13.05.2011r.

 


Wytworzył:
Zarząd Spółki
Udostępnił:
Andrzej Łuczak
(2003-07-04 09:51:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Pazera
(2011-12-07 09:49:50)
 
 
ilość odwiedzin: 89374

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X